CHỨNG QUYỀN PHÁI SINH THỊ TRƯỜNG BẢNG GIÁ BỘ LỌC
+84 28 6299 2020 EN ĐẶT LỆNH
KLGD:  - GTGD:
▲162(CE 9) ■ 176 ▼143(FL 7)
KLGD:  - GTGD:
▲162(CE 9) ■ 176 ▼143(FL 7)
KLGD:  - GTGD:
▲162(CE 9) ■ 176 ▼143(FL 7)
KLGD:  - GTGD:
▲162(CE 9) ■ 176 ▼143(FL 7)
KLGD:  - GTGD:
▲162(CE 9) ■ 176 ▼143(FL 7)
 
KLGD:
GTGD:
 
KLGD:
GTGD:
 
KLGD:
GTGD:
 
KLGD:
GTGD:
 
KLGD:
GTGD:
 Mã chứng khoán  Ngày giao dịch
Thời gian TC Trần Sàn Dư mua Khớp lệnh Dư bán Giá ĐTNN
G3 KL3 G2 KL2 G1 KL1 Giá KL TKL +/- G1 KL1 G2 KL2 G3 KL3 Cao Thấp TB Mua Bán
Thời gian TC Trần Sàn Dư mua Khớp lệnh Dư bán Giá ĐTNN
G3 KL3 G2 KL2 G1 KL1 Giá KL TKL +/- G1 KL1 G2 KL2 G3 KL3 Cao Thấp TB Mua Bán
Thời gian TC Trần Sàn Dư mua Khớp lệnh Dư bán Giá ĐTNN
G3 KL3 G2 KL2 G1 KL1 Giá KL TKL +/- G1 KL1 G2 KL2 G3 KL3 Cao Thấp TB Mua Bán
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT Rồng Viêt chính thức triển khai GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH - Bảng giá - Giới thiệu Chứng khoán Phái sinh  Trực tuyến:  99,999