CHỨNG QUYỀN PHÁI SINH THỊ TRƯỜNG BẢNG GIÁ BỘ LỌC
+84 28 6299 2020 EN ĐẶT LỆNH
KLGD:  - GTGD:
▲162(CE 9) ■ 176 ▼143(FL 7)
KLGD:  - GTGD:
▲162(CE 9) ■ 176 ▼143(FL 7)
KLGD:  - GTGD:
▲162(CE 9) ■ 176 ▼143(FL 7)
KLGD:  - GTGD:
▲162(CE 9) ■ 176 ▼143(FL 7)
KLGD:  - GTGD:
▲162(CE 9) ■ 176 ▼143(FL 7)
 
KLGD:
GTGD:
 
KLGD:
GTGD:
 
KLGD:
GTGD:
 
KLGD:
GTGD:
 
KLGD:
GTGD:
Tên quỹ Giá trị tài sản ròng của các quỹ mở Thông tin kỳ giao dịch quỹ mở sắp tới
Ngày định giá Phí phát hành (% giá trị giao dịch) Phí mua lại (% giá trị giao dịch) GTTSR trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá (VND) GTTSR trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá kỳ trước (VND) Tăng/giảm GTTSR trên một đơn vị quỹ so với kỳ trước Biến động GTTSR trên một đơn vị quỹ trong năm (VND) Thời điểm chốt sổ lệnh Ngày giao dịch tiếp theo
Mức cao nhất Mức thấp nhất
Tên quỹ Giá trị tài sản ròng của các quỹ mở Thông tin kỳ giao dịch quỹ mở sắp tới
Ngày định giá Phí phát hành (% giá trị giao dịch) Phí mua lại (% giá trị giao dịch) GTTSR trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá (VND) GTTSR trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá kỳ trước (VND) Tăng/giảm GTTSR trên một đơn vị quỹ so với kỳ trước Biến động GTTSR trên một đơn vị quỹ trong năm (VND) Thời điểm chốt sổ lệnh Ngày giao dịch tiếp theo
Mức cao nhất Mức thấp nhất
Tên quỹ Giá trị tài sản ròng của các quỹ mở Thông tin kỳ giao dịch quỹ mở sắp tới
Ngày định giá Phí phát hành (% giá trị giao dịch) Phí mua lại (% giá trị giao dịch) GTTSR trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá (VND) GTTSR trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá kỳ trước (VND) Tăng/giảm GTTSR trên một đơn vị quỹ so với kỳ trước Biến động GTTSR trên một đơn vị quỹ trong năm (VND) Thời điểm chốt sổ lệnh Ngày giao dịch tiếp theo
Mức cao nhất Mức thấp nhất
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT Rồng Viêt chính thức triển khai GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH - Bảng giá - Giới thiệu Chứng khoán Phái sinh  Trực tuyến:  99,999